07Dec/15

Швед улсын элсэлтийн шалгалт

Их, дээд сургуульд элсэх 2 гол үзүүлэлттэй. Нэг нь ахлах дунд боловсролын дундаж оноо буюу төгсөлтийн дүн / GPA/ Шведийн /SweSAT/ шалгалт 2 юм. SweSAT-ыг Боловсролын үнэлгээний газраас зохион байгуулдаг ба их, дээд боловсролын үндэсний агентлаг ивээн тэтгэдэг аж. 1970 оноос эхэлж авч эхэлсэн бөгөөд тэр үед 24-өөс дээш насныхан өгдөг байсан. Continue reading